Xây dựng tài liệu đào tạo nguồn nhân lực

Tổng lượt tải: 322

Xây dựng tài liệu đào tạo nguồn nhân lực (Bộ tài liệu do cộng tác của EduPow mua từ website: http://sodes.vn)

Danh sách tài liệu

Tên tài liệuLượt tải vềTải về
Quy trình xây dựng tài liệu đào tạo 19
Ban hành quy trình đăng ký và tổ chức đào tạo 18
Slides quy trình đăng ký và tổ chức đào tạo 19
Quy trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 20
Quy chế đào tạo 20
Cam kết đào tạo 18
Check list công việc 20
Đánh giá nhu cầu đào tạo 19
Quyết định triển khai chương trình nâng cao trình độ tiếng Anh 18
Quy định giảng viên nội bộ 18
Đánh giá hiệu quả đào tạo 21
Form kết quả úng dụng sau đào tạo 18
Sổ tay quản trị đào tạo 20
Phụ lục 1: Mẫu đề cương đào tạo 18
Phụ lục 2: Mẫu kế hoạch bài giảng 18
Phụ lục 4: Mẫu câu hỏi kiểm tra 19
Phụ lục 5: Mẫu danh mục văn bản cần đọc 19
error: Bạn không được phép dùng chức năng này !!