Xây dựng tài liệu đào tạo nguồn nhân lực

Tổng lượt tải: 298

Xây dựng tài liệu đào tạo nguồn nhân lực (Bộ tài liệu do cộng tác của EduPow mua từ website: http://sodes.vn)

Danh sách tài liệu

Tên tài liệuLượt tải vềTải về
Quy trình xây dựng tài liệu đào tạo 18
Ban hành quy trình đăng ký và tổ chức đào tạo 17
Slides quy trình đăng ký và tổ chức đào tạo 18
Quy trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 18
Quy chế đào tạo 18
Cam kết đào tạo 17
Check list công việc 18
Đánh giá nhu cầu đào tạo 18
Quyết định triển khai chương trình nâng cao trình độ tiếng Anh 17
Quy định giảng viên nội bộ 17
Đánh giá hiệu quả đào tạo 18
Form kết quả úng dụng sau đào tạo 17
Sổ tay quản trị đào tạo 18
Phụ lục 1: Mẫu đề cương đào tạo 17
Phụ lục 2: Mẫu kế hoạch bài giảng 17
Phụ lục 4: Mẫu câu hỏi kiểm tra 18
Phụ lục 5: Mẫu danh mục văn bản cần đọc 17
error: Bạn không được phép dùng chức năng này !!