Xây dựng tài liệu đào tạo nguồn nhân lực

Tổng lượt tải: 281

Xây dựng tài liệu đào tạo nguồn nhân lực (Bộ tài liệu do cộng tác của EduPow mua từ website: http://sodes.vn)

Danh sách tài liệu

Tên tài liệuLượt tải vềTải về
Quy trình xây dựng tài liệu đào tạo 17
Ban hành quy trình đăng ký và tổ chức đào tạo 16
Slides quy trình đăng ký và tổ chức đào tạo 17
Quy trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 17
Quy chế đào tạo 17
Cam kết đào tạo 16
Check list công việc 17
Đánh giá nhu cầu đào tạo 17
Quyết định triển khai chương trình nâng cao trình độ tiếng Anh 16
Quy định giảng viên nội bộ 16
Đánh giá hiệu quả đào tạo 17
Form kết quả úng dụng sau đào tạo 16
Sổ tay quản trị đào tạo 17
Phụ lục 1: Mẫu đề cương đào tạo 16
Phụ lục 2: Mẫu kế hoạch bài giảng 16
Phụ lục 4: Mẫu câu hỏi kiểm tra 17
Phụ lục 5: Mẫu danh mục văn bản cần đọc 16
error: Bạn không được phép dùng chức năng này !!