Tài liệu hướng dẫn quản lý nhân tài

Tổng lượt tải: 210

Tài liệu hướng dẫn quản lý nhân tài (Bộ tài liệu do cộng tác viên của EduPow mua từ website: http://sodes.vn)

Danh sách tài liệu

Tên tài liệuLượt tải vềTải về
Tổng quan về quản lý nhân tài 16
Đề cương các học phần đào tạo kỹ năng 16
Training programs for Branch 16
Lộ trình đào tạo chi tiết 16
Lộ trình chức danh nghề nghiệp của cán bộ công nhân viên 16
Sổ tay quản trị nhân tài 16
Xây dựng đội ngữ kế thừa 16
Sô tay chiến lược xây dựng văn hóa học tập trong tổ chức 16
Sổ tay quy trình huấn luyện nhân viên 17
Sổ tay phát triển năng lực nhân viên 17
Ebook- Phương pháp đo lường và phá triển năng lực nhân viên 16
Sổ tay huấn luyện và phát triển nhân viên thành công 16
Sổ tay kế hoạch phát triển cá nhân 16
error: Bạn không được phép dùng chức năng này !!