Tài liệu hướng dẫn quản lý nhân tài

Tổng lượt tải: 223

Tài liệu hướng dẫn quản lý nhân tài (Bộ tài liệu do cộng tác viên của EduPow mua từ website: http://sodes.vn)

Danh sách tài liệu

Tên tài liệuLượt tải vềTải về
Tổng quan về quản lý nhân tài 17
Đề cương các học phần đào tạo kỹ năng 17
Training programs for Branch 17
Lộ trình đào tạo chi tiết 17
Lộ trình chức danh nghề nghiệp của cán bộ công nhân viên 17
Sổ tay quản trị nhân tài 17
Xây dựng đội ngữ kế thừa 17
Sô tay chiến lược xây dựng văn hóa học tập trong tổ chức 17
Sổ tay quy trình huấn luyện nhân viên 18
Sổ tay phát triển năng lực nhân viên 18
Ebook- Phương pháp đo lường và phá triển năng lực nhân viên 17
Sổ tay huấn luyện và phát triển nhân viên thành công 17
Sổ tay kế hoạch phát triển cá nhân 17
error: Bạn không được phép dùng chức năng này !!