Silides bài giảng kỹ năng quản trị nhân sự

Tổng lượt tải: 1.513

Bộ tài liệu bao gồm các silides bài giảng kỹ năng quản trị nhân sự.

Danh sách tài liệu

Tên tài liệuLượt tải vềTải về
Quản trị nhân sự 109
Quản trị nguồn nhân lực 108
Quản trị nguồn nhân lực chương 1 108
Quản trị nguồn nhân lực chương 2 108
Quản trị nguồn nhân lực chương 3 108
Quản trị nguồn nhân lực chương 4 108
Hoạch định nhân sự 108
Trả công lao động 107
Kỹ năng quản lý hồ sơ 108
Đánh giá công việc 109
Đánh giá thành tích 108
Phân tích và thiết kế công việc 108
Tuyển dụng và giữ chân cán bộ chủ chốt 108
Đào tạo pháp luật lao động 108
error: Bạn không được phép dùng chức năng này !!