Silides bài giảng kỹ năng quản trị nhân sự

Tổng lượt tải: 1.527

Bộ tài liệu bao gồm các silides bài giảng kỹ năng quản trị nhân sự.

Danh sách tài liệu

Tên tài liệuLượt tải vềTải về
Quản trị nhân sự 110
Quản trị nguồn nhân lực 109
Quản trị nguồn nhân lực chương 1 109
Quản trị nguồn nhân lực chương 2 109
Quản trị nguồn nhân lực chương 3 109
Quản trị nguồn nhân lực chương 4 109
Hoạch định nhân sự 109
Trả công lao động 108
Kỹ năng quản lý hồ sơ 109
Đánh giá công việc 110
Đánh giá thành tích 109
Phân tích và thiết kế công việc 109
Tuyển dụng và giữ chân cán bộ chủ chốt 109
Đào tạo pháp luật lao động 109
error: Bạn không được phép dùng chức năng này !!