Quyết định và thông báo các loại

Tổng lượt tải: 1.833

Bộ tài liệu bồm các form Quyết định và Thông báo các loại như: Quyết định kỷ luật khen thưởng, Quyết định điều chuyển công tác, Quyết định tăng lương, Quyết định bổ nhiệm, Quyết định cử đi học, v.v….

Danh sách tài liệu

Tên tài liệuLượt tải vềTải về
Quyết định xử lý kỷ luật lao động 78
Quyết định sa thải 78
Biên bản xử lý kỷ luật 77
Thông báo mời họp kỷ luật lao động 23
Quyết định khen thưởng 44
Biên bản họp hội đồng thi đua khen thưởng 44
Quyết định điều chuyển công tác 46
Biên bản họp điều chuyển 45
Thông báo chấm dứt hợp đồng lao động 23
Quyết định nâng lương 22
Biên bản xét lương 22
Quyết định bổ nhiệm đối với nhân viên 66
Quyết định bổ nhiệm giám đốc, phó giám đốc 79
Biên bản họp về việc bổ nhiệm chức vụ quản lý 33
Quyết định cử đi đào tạo 42
Biên bản họp cử nhân viên đi đào tạo 42
Quy định chế độ bàn giao 45
Biên bản bàn giao của nhân viên 46
Biên bản bàn giao của trưởng đơn vị 46
Quy định thông báo với khách hàng khi có thay đổi nhân sự phụ trách 87
Thông báo thay đổi nhân sự 87
Đơn xin nghỉ việc 110
Biên bản bàn giao công việc 89
Biên bản bàn giao hồ tài liệu hồ sơ 82
Biên bản bàn giao tài sản, công cụ 69
Bảng cam kết thôi việc 88
Thư giải quyết chế độ nghỉ việc 110
Quyết định chấm dứt thử việc 100
Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động 110
error: Bạn không được phép dùng chức năng này !!