Quyết định và thông báo các loại

Tổng lượt tải: 1.735

Bộ tài liệu bồm các form Quyết định và Thông báo các loại như: Quyết định kỷ luật khen thưởng, Quyết định điều chuyển công tác, Quyết định tăng lương, Quyết định bổ nhiệm, Quyết định cử đi học, v.v….

Danh sách tài liệu

Tên tài liệuLượt tải vềTải về
Quyết định xử lý kỷ luật lao động 74
Quyết định sa thải 74
Biên bản xử lý kỷ luật 74
Thông báo mời họp kỷ luật lao động 20
Quyết định khen thưởng 41
Biên bản họp hội đồng thi đua khen thưởng 41
Quyết định điều chuyển công tác 43
Biên bản họp điều chuyển 43
Thông báo chấm dứt hợp đồng lao động 20
Quyết định nâng lương 19
Biên bản xét lương 19
Quyết định bổ nhiệm đối với nhân viên 63
Quyết định bổ nhiệm giám đốc, phó giám đốc 76
Biên bản họp về việc bổ nhiệm chức vụ quản lý 30
Quyết định cử đi đào tạo 39
Biên bản họp cử nhân viên đi đào tạo 39
Quy định chế độ bàn giao 42
Biên bản bàn giao của nhân viên 42
Biên bản bàn giao của trưởng đơn vị 42
Quy định thông báo với khách hàng khi có thay đổi nhân sự phụ trách 84
Thông báo thay đổi nhân sự 85
Đơn xin nghỉ việc 107
Biên bản bàn giao công việc 85
Biên bản bàn giao hồ tài liệu hồ sơ 74
Biên bản bàn giao tài sản, công cụ 63
Bảng cam kết thôi việc 85
Thư giải quyết chế độ nghỉ việc 107
Quyết định chấm dứt thử việc 97
Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động 107
error: Bạn không được phép dùng chức năng này !!