Quy trình quản lý nhà cung cấp

Tổng lượt tải: 1.242

Bộ tài liệu gồm các văn bản hướng dẫn thực hiện, quản lý nhà cung cấp: Quy trình mua hàng quản lý nhà cung cấp, danh sách nhà cung cấp tổng hợp, phiếu đánh giá nhà cung cấp, số theo dõi nhà cung cấp, đơn đặt hàng, thẻ kho, v.v…

Danh sách tài liệu

Tên tài liệuLượt tải vềTải về
Danh sách nhà cung cấp tổng hợp 97
Phiếu đánh giá nhà cung cấp 97
Danh sách nhà cung cấp vật tư công trình được chấp nhận 96
Sổ theo dõi nhà cung cấp 96
Phiếu đề xuất vật tư 95
Đơn đặt hàng 95
Biên bản kiểm tra vật tư 95
Thẻ kho 95
Báo cáo xuất nhập tồn vật tư 95
Biên bản kiểm kê kho định kỳ 95
Phiếu yêu cầu xuất vật tư 95
Sổ giao nhận vật tư 95
Quy trình mua vật tư 96
error: Bạn không được phép dùng chức năng này !!