Quy trình quản lý nhà cung cấp

Tổng lượt tải: 1.216

Bộ tài liệu gồm các văn bản hướng dẫn thực hiện, quản lý nhà cung cấp: Quy trình mua hàng quản lý nhà cung cấp, danh sách nhà cung cấp tổng hợp, phiếu đánh giá nhà cung cấp, số theo dõi nhà cung cấp, đơn đặt hàng, thẻ kho, v.v…

Danh sách tài liệu

Tên tài liệuLượt tải vềTải về
Danh sách nhà cung cấp tổng hợp 95
Phiếu đánh giá nhà cung cấp 95
Danh sách nhà cung cấp vật tư công trình được chấp nhận 94
Sổ theo dõi nhà cung cấp 94
Phiếu đề xuất vật tư 93
Đơn đặt hàng 93
Biên bản kiểm tra vật tư 93
Thẻ kho 93
Báo cáo xuất nhập tồn vật tư 93
Biên bản kiểm kê kho định kỳ 93
Phiếu yêu cầu xuất vật tư 93
Sổ giao nhận vật tư 93
Quy trình mua vật tư 94
error: Bạn không được phép dùng chức năng này !!