Quy trình quản lý nhà cung cấp

Tổng lượt tải: 1.229

Bộ tài liệu gồm các văn bản hướng dẫn thực hiện, quản lý nhà cung cấp: Quy trình mua hàng quản lý nhà cung cấp, danh sách nhà cung cấp tổng hợp, phiếu đánh giá nhà cung cấp, số theo dõi nhà cung cấp, đơn đặt hàng, thẻ kho, v.v…

Danh sách tài liệu

Tên tài liệuLượt tải vềTải về
Danh sách nhà cung cấp tổng hợp 96
Phiếu đánh giá nhà cung cấp 96
Danh sách nhà cung cấp vật tư công trình được chấp nhận 95
Sổ theo dõi nhà cung cấp 95
Phiếu đề xuất vật tư 94
Đơn đặt hàng 94
Biên bản kiểm tra vật tư 94
Thẻ kho 94
Báo cáo xuất nhập tồn vật tư 94
Biên bản kiểm kê kho định kỳ 94
Phiếu yêu cầu xuất vật tư 94
Sổ giao nhận vật tư 94
Quy trình mua vật tư 95
error: Bạn không được phép dùng chức năng này !!