Quy chế đánh giá nhân viên

Tổng lượt tải: 6.088

Bộ tài liệu gồm các văn bản hướng dẫn đánh giá CBCNV trong doanh nghiệp một cách bài bản, chuyên nghiệp và hiệu quả. Mỗi doanh nghiệp, tùy theo mục tiêu quản lý mà có cách xây dựng hệ thống đánh giá công việc của CBCNV khác nhau.

Danh sách tài liệu

Tên tài liệuLượt tải vềTải về
Quy chế đánh giá 316
Biểu mẫu đánh giá 303
Theo dõi thực hiện công việc 302
Đánh giá lãnh đạo, trưởng đơn vị 234
Quy trình đánh giá công việc nhân viên 234
Lưu đồ quy trình đánh giá công việc 231
Bảng tổng hợp đánh giá công việc 231
Giấy đề nghị cộng điểm 230
Bảng tổng hợp điểm trừ nghiệp vụ nội quy 229
Bảng tổng hợp vi phạp nội quy, quy chế 231
Biển bản đánh giá công việc 231
Bảng tổng hợp đánh giá chi tiêu 230
Bảng tiêu chuẩn đánh giá công việc 233
Hướng dẫn đánh giá nhân viên 152
Quy định đánh giá nhân viên 173
Các tiêu chi đánh giá nhân viên 257
Nguyên tắc đánh giá nhân viên 178
Mẫu đánh giá hoàn thành công việc các chức danh 279
Mục tiêu đánh giá hàng năm 220
Mẫu quản lý đánh giá nhân viên 253
Mẫu tự đánh giá của nhân viên 253
Mẫu đánh giá nhân viên theo tuần 255
Mẫu đánh giá nhân viên theo tháng 255
Mẫu đánh giá nhân viên theo năm 254
Mẫu biểu đánh giá nhân sự 324
error: Bạn không được phép dùng chức năng này !!