Kỹ năng thuyết trình

Tổng lượt tải: 528

Bộ tài liệu gồm nhiều slides như: Kỹ năng thuyết trình, chuẩn bị thuyết trình, cấu trúc bài thuyết trình, giao tiếp phi ngôn ngữ, công cụ trực quan, chuẩn bị trang chiếu, nhận xét thuyết trình, bài hát thuyết trình, kết luận thuyết trình, v.v…

Danh sách tài liệu

Tên tài liệuLượt tải vềTải về
Chuẩn bị thuyết trình 66
Cấu trúc bài thuyết trình 66
Giao tiếp phí ngôn ngữ 66
Công cụ trực quan 66
Chuẩn bị trang chiếu 66
Nhận xét thuyết trình 66
Bài hát thuyết trình 66
Kết luận thuyết trình 66
error: Bạn không được phép dùng chức năng này !!