Hóa đơn chứng từ kế toán

Tổng lượt tải: 280

Bộ tài liệu bao gồm các văn bản pháp luật liên quan đến việc quản lý hóa đơn chứng từ kế toán trong doanh nghiệp như: Nghi định số 123/2020ND-CP, quy định về hóa đơn chứng từ; Công văn số 820/TCT-DNL của TCT về sử dụng hóa đơn điện tử, Thông tư số 39/2014 của Bộ Tài chính, Phu lục thông tư số 39/2014/TT-BTC, v.v….

Danh sách tài liệu

Tên tài liệuLượt tải vềTải về
Nghi định số 123/2020/ND-CP quy định về hóa đơn chứng từ 107
Công văn số 820/TCT-DNL của TCT về sử dụng hóa đơn điện tử 84
Phụ lục thông tư số 39/2014/TT-BTC 51
Luật quản lý thuế 2019 38
error: Bạn không được phép dùng chức năng này !!