Bộ luật và luật

Tổng lượt tải: 230

Bộ tài liệu gồm các Bộ luật và luật như: Bộ luật lao động, luật doanh nghiệp, luật thuế GTGT, luật thuế TNCN, luật thuế TNDN, luật thuế XNK, luật các tổ chức tín dụng, luật khai thác khoáng sản, luật bảo vệ môi trường, luật đất đai, v.v….

Danh sách tài liệu

Tên tài liệuLượt tải vềTải về
Bộ luật lao động 2019 9
Nghị định 145.2020. Hương dẫn thi hành BLLĐ 2019 8
Luật doanh nghiệp 2020 9
Luật bảo vệ môi trường 8
Luật các tổ chức tín dụng 2010 12
Luật các tổ chức tín dụng sửa đổi 2017 12
Luật khai thác khoáng sản 9
Luật thuế GTGT 16
Luật thuế tiêu thụ đặc biệt 11
Luật thuế TNCN 18
Luật thuế TNDN 14
Luật thuế XNK 10
Luật quản lý thuế 2019 17
Luật chứng khoán 2019 11
Luật đầu tư theo đối tác công tư PPP 7
Nghị định 25/2020/DN-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư 6
Nghị đinh 95/2020/NĐ-CP Hướng dẫn thực hiện về đấu thầu mua sắm theo Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương 5
Nghị định 17/2019/NĐ-CP Một số gói thầu, nội dung mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu 5
Thông tư 11/2019/TT-BKHĐT Hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu thiết kế, cung cấp hàng hóa và xây lắp (EPC) 6
Thông tư 05/2018/TT-BKHĐT, Quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu được tổ chức lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia 5
Thông tư 06/2017/TT-BKHĐT, Quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu về lựa chọn nhà thầu 5
Thông tư 06/2020/TT-BKHĐT, Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư 5
Thông tư 04/2019/TT-BKHĐT, Quy định chi tiết đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu 6
Văn bản hợp nhất 2187/VBHN-BKHĐT, Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư 5
Quyết định 1402/2016/QĐ-TTg, Phê duyệt Kế hoạch tổng thể và lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng giai đoạn 2016 – 2025 5
Thông tư 07/2016/TT-BHKĐT, Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu mua sắm hàng hoá đối với đấu qua mạng 6
error: Bạn không được phép dùng chức năng này !!